ADVISORY COMMITTEE &
Category / Process

TS Nagabarana

TS Nagabarana

Director & Film Maker

Naathihalli Chandrashekhar

Naathihalli Chandrashekhar

Director, Film Maker, Lyricist, Columnist

V Manohar

V Manohar

Music Director, Lyricist, Director, Journalist, Cartoonist, Columnist

B K Sumitra

BK Sumitra

Singer & Tutor

Dharma Vish

Dharma Vish

Music Composer, Singer, Arranger & Programmer

Praveen D Rao

Praveen D Rao

Music Composer, Multi-instrumentalist, Arranger & Programmer

V Nagendra Prasad

V Nagendra Prasad

Lyricist, Director, Dramatist

Pravi Gnodkhindi MB

Pravi Gnodkhindi MB

Music Composer, Flutist

Indu Vishwanath

Indu Vishwanath

Music Composer, Singer

CATEGORIES & PROCESS

¸ÀAVÃvÀ ¸ÀAAiÉÆÃdPÀgÀÄ, »£Éß¯É UÁAiÀÄPÀgÀÄ, ¸Á»wUÀ¼ÀÄ, ¨ÁåAqï ºÁUÀÆ reÉ PÀ¯Á«zÀgÀÄUÀ½AzÀ DºÁé¤vÀ CfðUÀ¼À£ÀÄß dÆåj ¸À«Äw ¥ÀjµÀÌj¹ £ÁªÀiÁAQvÀgÀ£ÀÄß WÉÆö¸ÀĪÀgÀÄ. CAwªÀÄ «eÉÃvÀgÀ£ÀÄß ¸ÁªÀðd¤PÀ D£ÉèöÊ£ï CAvÀeÁð® ºÁUÀÆ J¸ïJAJ¸ï ªÀÄÆ®PÀ ªÀÄvÀzÁ£À¢AzÀ £ÉÃgÀªÁV DAiÉÄÌ ªÀiÁqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. CfðzÁgÀgÀÄ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ 2 ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಹಾಡುಗಳನ್ನು, ಎಲ್ಲಾ ಇತರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ 1 ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಹಾಡು ªÀiÁvÀæ DAiÉÄÌUÉ PÀ¼ÀÄ»¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.

CvÀÄåvÀÛªÀÄ ªÁzÀå ¸ÀAAiÉÆÃd£É, CvÀÄåvÀÛªÀÄ zsÀ餫ıÀæt vÀAvÀædÕ – dÆåj ¸À«Äw ¥ÀjµÀÌj¹ £ÁªÀiÁAQvÀgÀÄ ºÁUÀÆ CAwªÀÄ «eÉÃvÀgÀ£ÀÄß WÉÆö¸ÀĪÀgÀÄ.
«±ÉõÀ ¸ÀAVÃvÀ ¥Àæ±À¹ÛUÀ¼ÀÄ – ¥Àæ±À¹Û ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ dÆåj ¸À«Äw dAnAiÀiÁV ¤tð¬Ä¹ CAwªÀÄ ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß WÉÆö¸ÀĪÀgÀÄ.

The award category(ies) for which entries will be invited from Music Composers, Play Back Singers, Lyricists, Band Artistes, DJ’s; Nominees will be determined by the Jury Committee and the final winners will be determined by Public voting through Online Website and Mobile SMS. Participants can enter a maximum of two songs per award for Film Category and One song for all Other Category per award as the best representation.

Best Arranger/Programmer, Best Mixing & Mastering Engineer – Nominees & final winners will be determined by the Jury Committee.
Special Music Awards – These awards will be determined and selected by the Awards Management and Jury Committee.

ZÀ®£ÀavÀæ ¸ÀAVÃvÀ ¥Àæ±À¹ÛUÀ¼ÀÄ

FILM MUSIC AWARDS

 • CvÀÄåvÀÛªÀÄ ¸ÀAAiÉÆÃdPÀ (CvÀÄåvÀÛªÀÄ ºÁqÀÄ)
  Best Composer (Best Song)
 • CvÀÄåvÀÛªÀÄ ¸ÀAAiÉÆÃdPÀ (d£À¦æAiÀÄ ºÁqÀÄ)
  Best Composer (Popular Song)
 • CvÀÄåvÀÛªÀÄ »£Éß¯É ¸ÀAVÃvÀ
  Best Background Score
 • CvÀÄåvÀÛªÀÄ ªÁzÀå ¸ÀAAiÉÆÃd£É
  Best Arranger/Programmer
 • CvÀÄåvÀÛªÀÄ zsÀ餫ıÀæt vÀAvÀædÕ
  Best Mixing & Mastering Engineer
 • CvÀÄåvÀÛªÀÄ ¸Á»w
  Best Lyricist
 • CvÀÄåvÀÛªÀÄ »£Éß¯É UÁAiÀÄQ
  Best Playback Singer Female
 • CvÀÄåvÀÛªÀÄ »£Éß¯É UÁAiÀÄPÀ
  Best Playback Singer Male

£ÀÆå Keï ¸ÀAVÃvÀ ¥Àæ±À¹ÛUÀ¼ÀÄ

New Age Music Awards

 • CvÀÄåvÀÛªÀÄ ªÀÄÆå¹Pï fAUÀ¯ï
  Best Music Jingle
 • CvÀÄåvÀÛªÀÄ ªÀÄÆå¹Pï «rAiÉÆÃ
  Best Music Video
 • CvÀÄåvÀÛªÀÄ reÉ j«ÄPïì
  Best DJ Remix
 • CvÀÄåvÀÛªÀÄ ¸ÀévÀAvÀæ PÀ¯Á«zÀ
  Best Indie Artiste

ZÀ®£ÀavÉæÃvÀgÀ ¸ÀAVÃvÀ ¥Àæ±À¹ÛUÀ¼ÀÄ

(¨sÀQÛ / eÁ£À¥ÀzÀ / ¸ÀÄUÀªÀÄ / zÀÆgÀzÀ±Àð£À / gÀAUÀ¨sÀÆ«Ä ¸ÀAVÃvÀ)

Non Film Music Awards

(DV-Devotional / FK-Folk / LT-Light / TV-Television / TR-Theater Music)

 • CvÀÄåvÀÛªÀÄ ¸ÀAAiÉÆÃdPÀ
  Best Composer
 • CvÀÄåvÀÛªÀÄ ¸Á»w
  Best Lyricist
 • CvÀÄåvÀÛªÀÄ UÁAiÀÄQ
  Best Singer Female
 • CvÀÄåvÀÛªÀÄ UÁAiÀÄPÀ
  Best Singer Male
 • CvÀÄåvÀÛªÀÄ zsÀ餫ıÀæt vÀAvÀædÕ/Q
  Best Mixing& Mastering Engineer

QgÀÄavÀæ ¸ÀAVÃvÀ ¥Àæ±À¹Û

Short Film Music Award

 • CvÀÄåvÀÛªÀÄ »£Éß¯É ¸ÀAVÃvÀ
  Best Background Score

«±ÉõÀ ¸ÀAVÃvÀ ¥Àæ±À¹ÛUÀ¼ÀÄ

SPECIAL MUSIC AWARDS

 • fêÀªÀiÁ£ÀzÀ ¸ÁzsÀ£É
  Lifetime Achievement
 • ªÀĺÉÆãÀßvÀ PÉÆqÀÄUÉ
  Outstanding Contribution
 • CAvÀgÀgÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸ÀAVÃvÀUÁgÀ
  International Musician of the year

Welcome To MFEST